ZADZWOŃ:
tel. 048 66 14 68
tel. 605 631 262
ZADZWOŃ:
tel. 048 66 14 68
tel. 605 631 262

Oferta

KSIĘGI HANDLOWE
 • Prowadzenie i przechowywanie przez biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej :dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont ksiąg głównej i pomocniczych.
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się: odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
 • Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej: ewidencji ryczałtu, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.
KADRY I PŁACE
 • Prowadzenie ewidencji pracowników.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych.
 • Prowadzenie dla pracowników całości spraw wynikających ze stosunku pracy.
  Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie.
 • Rejestracja zwolnień lekarskich;
 • Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace.
 • Sporządzanie sprawozdań Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane).
  Dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów).
 • Prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników.
 • Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami.
 • Sporządzanie list płac.
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja.
  Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych.
 • Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło.
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń.
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Rocznych.